Monday 15 May 2023

સંપત્તિ અને સન્મતિ


અતિ સંપત્તિ અને સન્મતિ સાથે રહી શકતા નથી.
સંપત્તિમાં જે સાન - ભાન ભૂલેલા છે  તે જ્યાં સુધી 
દરિદ્ર ન થાય ત્યાં સુધી તેની અક્કલ ઠેકાણે આવતી નથી.


।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।।


 

0 comments:

Post a Comment