Thursday 16 May 2024

ભગવાન અચ્યુત


सर्वात्मन्यच्युतेडसर्वे तिव्रौधां भक्तिमुद्वहन् |
ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम् ||

ધ્રુવ મહારાજે સર્વના પ્રભવસ્થાન એવા પરમાત્માની તીવ્ર વેગથી 
ભક્તિ કરી. ભગવદ્દભક્તિ દરમિયાન તેઓ જોઈ શક્યા હતા કે બધું 
જ ભગવાનમાં અવસ્થિત છે અને તેઓ જીવમાત્રમાં સ્થિત છે. ભગવાન 
અચ્યુત કહેવાય છે, કારણ કે પોતાના ભક્તોની રક્ષા કરવાના તેમના મુખ્ય 
કર્તવ્યમાં તેઓ કદાપિ ચૂક કરતા નથી.

//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

 

Wednesday 15 May 2024

ચિરસ્થાયી ફળ


सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चैव यत् |
क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम् ||

 કેટલીક વખત વ્રત તથા તપ એટલા વાસ્તે કરાય છે કે જેથી 
લોકો આકર્ષાય અને તેમની પાસેથી સત્કાર, સન્માન તથા પૂજા 
પ્રાપ્ત થઇ શકે. રજોગુણી લોકો પોતાના અધીનસ્થ મનુષ્યો પાસેથી 
પૂજા કરાવે છે અને તેમનાથી પગ ધોવડાવી ધન અર્પિત કરાવે છે.
આવા કૃત્રિમ આયોજનો રાજસી કહેવાય છે. તેમાં ફળ ક્ષણિક હોય 
છે, તે કેટલાક સમય સુધી ટકી શકે છે, પરંતુ કદાપિ ચિરસ્થાયી હોતા નથી.

//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

Tuesday 14 May 2024

અવિચળ શ્રદ્ધા અને સ્મરણ


स राजराजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामतिः |
हरौ स वव्रेडचलितां स्मृतिं यया तरत्य यत्नेन दुरत्ययं तमः ||


યક્ષરાજ ( યક્ષોના રાજા ) શ્રી કુબેરે વરદાન માંગવા કહ્યું ત્યારે 
બુદ્ધિશાળી તથા વિચારવાન રાજા એવા અત્યંત ઉન્નત શુદ્ધ ભક્ત 
શ્રી ધ્રુવ મહારાજે એવી માંગણી કરી કે ભગવાનમાં પોતાને અવિચળ 
શ્રદ્ધા અને તેમનું સ્મરણ રહે. કારણ, એ રીતે મનુષ્ય અજ્ઞાનના મહાસાગરને 
સહેલાઈથી પાર કરી શકે છે, જોકે બીજાઓ માટે તે અતિ દુસ્તર છે.

 
//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

Monday 13 May 2024

શક્તિઓના સ્વામી


अव्यक्त्स्याप्रमेयस्य नानाशक्त्युदयस्य च |
न वै चिकीर्षितं तात को वेदाथ स्वसम्भवम् ||

પરમ તત્ત્વ પરબ્રહ્મ અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયાનુભૂતિના પ્રયાસોથી 
સદા પર છે અને પ્રત્યક્ષ અનુભવથી પણ પર છે. તેઓ 
મહત્તત્ત્વ આદિ વિવિધ પ્રકારની શક્તિઓના સ્વામી છે.
તેમની યોજનાઓ અથવા કાર્યોને કોઈ જાણી શકતું નથી,
માટે એમ સમજવું જોઈએ કે તેઓ જ સર્વ કારણોના આદિકારણ 
છે. તેમ છતાં માનસિક અનુમાન-ચિંતન વડે તેમને કોઈ જાણી 
શકે નથી.

 
//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

 

Sunday 12 May 2024

ભગવાન પ્રસન્ન
तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिलजन्तुषु |
समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् संप्रसीदति ||

ભક્ત જયારે બીજા મનુષ્યો પ્રત્યે સહિષ્ણુતા,
કરુણા, મૈત્રી તથા સમભાવપૂર્વક વર્તે છે, ત્યારે 
ભગવાન આવા નિજ ભક્ત ઉપર બહુ પ્રસન્ન થાય છે.

//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

Friday 10 May 2024

પરમાત્મા સાથે પ્રેમ


 

Thursday 9 May 2024

ફળની આકાંક્ષા


अफलाकाङ्किभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥

જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને 
ફળની આકાંક્ષા નહિ રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં 
આવે છે, તે સાત્ત્વિક હોય છે.

//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

 

Wednesday 8 May 2024

ભક્તોનો મનુષ્યને સંગ


ते न स्मरन्त्यतितरां प्रियमीश मत्र्यं ये चान्वदः सुतसुहृद्‌गृहवित्तदाराः ।
ये त्वब्जनाभ भवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः ॥


હે પદ્મનાભ પ્રભુ, જેમનાં હૃદય આપના ચરણકમળની લાલસા રાખી તેમની 
સુગંધ મેળવવા સદાય યત્નશીલ હોય છે એવા ભક્તોનો જો મનુષ્યને સંગ પ્રાપ્ત 
થાય, તો તે, ભૌતિક શરીર અથવા ભૌતિક આસક્તિયુક્ત મનુષ્યોને અત્યંત પ્રિય 
એવા પુત્ર, મિત્ર, ગૃહ, સંપત્તિ તથા પત્ની એવા દૈહિક સંબંધો પરત્વે કદાપિ આસક્ત 
થતો નથી. ખરેખર તો તે તેમની પરવા કરતો નથી.


//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

 

અન્ન


कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥

અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું 
તથા બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યોને 
પ્રિય હોય છે. આવાં અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ 
ઉત્પન્ન કરનારાં હોય છે.

//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

 

Sunday 5 May 2024

પ્રવૃત્તિઓમાંથી તદ્દન અલિપ્ત


विरक्तश्चेन्द्रियरतौ भक्तियोगेन भूयसा ।
तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये ॥

ભક્ત જો મુક્તિ વિશે બહુ ગંભીર હોય તો તેણે 
દિવસના ચોવીસે કલાક, દિવ્ય ભાવની સર્વોચ્ચ 
અવસ્થામાં દિવ્ય પ્રેમલક્ષણા ભક્તિમાર્ગને દૃઢપણે 
વળગી રહેવું જોઈએ; અને તેણે ઇન્દ્રિયસુખની તમામ
પ્રવૃત્તિઓમાંથી તદ્દન અલિપ્ત રહેવું જોઈએ.

//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

Friday 3 May 2024

ઇચ્છા ફળ


एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम् ।
परिचर्यमाणो भगवान् भक्तिमत्परिचर्यया ॥
पुंसाममायिनां सम्यग्भजतां भाववर्धनः ।
श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनाम् ॥


જે મનુષ્ય ગંભીરપણે તથા સાચી નિષ્ઠાપૂર્વક ભગવાનની 
ભક્તિમાં પોતાને તન, મન ને વચનથી પરોવે છે, અને જે 
શાસ્ત્રવિહિત ભક્તિ-વિષયક પ્રવૃત્તિઓમાં તલ્લીન રહે છે, 
તેને તેની ઇચ્છાનુસાર ભગવાન આશિષ આપે છે. પ્રાકૃત 
ધર્મકાર્યો, આર્થિક વિકાસ, ઇન્દ્રિયતૃપ્તિ કે ભૌતિક જગતમાંથી 
મુક્તિની ભક્ત ઇચ્છા કરે તો તેને આ ફળ મળે છે.


//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

Thursday 2 May 2024

શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કઠોર તપ તથા વ્રત


अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।
दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।
मां चैवान्तः शरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान् ।।


જે લોકો દંભ તથા અહંકારને તાબે થઈને શાસ્ત્ર 
વિરુદ્ધ કઠોર તપ તથા વ્રત કરે છે, જેઓ કામવાસના 
તથા આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે, જેઓ મૂર્ખ છે અને
જેઓ શરીરનાં ભૌતિક તત્વોને તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને 
કષ્ટ આપે છે, તેઓ અસુર કહેવાય છે.


//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

Wednesday 1 May 2024

કરુણાના સાગર


तरुणं रमणीयाङ्गमरुणोष्ठेक्षणाधरम् ।
प्रणताश्रयणं नृम्णं शरण्यं करुणार्णवम् ॥


ભગવાનનું સ્વરૂપ હંમેશાં તરુણ છે. તેમના દેહનો 
દરેક ભાગ અને દરેક અંગ સુરેખ છે, દોષરહિત છે. 
તેમનાં નેત્ર અને ઓષ્ઠ ઊગતા સૂર્ય જેવાં ગુલાબી છે. 
શરણાગત જીવને આશ્રય આપવા તેઓ સદા તત્પર 
રહે છે. તેમનાં દર્શન કરનાર ભાગ્યશાળી મનુષ્યને સર્વથા 
સંતોષ થાય છે. ભગવાન શરણાગત જીવના સ્વામી થવા 
યોગ્ય છે, કારણ કે તેઓ કરુણાના સાગર છે.


//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//