Tuesday 16 May 2023

લક્ષ્મીનો માલિક એક માત્ર ઈશ્વર જ છે


પોતાની પાસે જે ધન-મિલકત અને બીજો કોઈ પણ 
પ્રકારનો વૈભવ છે તે ઈશ્વર નું છે તેમ માનો.
જીવ લક્ષ્મીનો માલિક થઈ શકે નહિ. લક્ષ્મીનો  
માલિક એક માત્ર ઈશ્વર જ છે. જીવ એ લક્ષ્મી નો 
દીકરો છે. બાળક થવા માં જે મજા છે તે ધણી થવામાં 
નથી.

।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।। 


 

0 comments:

Post a Comment