Thursday 16 February 2023

મોટું મન


જેનો બંગલો મોટો હોય તેને ત્યાં પરમાત્મા જલ્દી 
જતાં નથી પણ જેનું મન મોટું હોય તેને ત્યાં પરમાત્મા 
પધારે છે.

।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।। 


 

0 comments:

Post a Comment