Sunday 5 February 2023

પરમતત્વ

योन्तः प्रविष्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सज्जिवयत्यखिलशक्तिघरः स्वधाम्ना |

अन्यश्चहस्तचरणश्रवणत्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ||


 જે અખિલાઈન ધારક, પોતાના સ્થાનેથી મારી ભીતર પ્રવેશીને મારી સુષુપ્ત વાણીને અને મારા હાથ, પગ, શ્રવણ, ત્વચા, પ્રાણ આદિને સજીવન કરે છે તે પરમતત્વને હું નમું છું.


।। હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે

હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે ।।


0 comments:

Post a Comment