Monday 1 May 2023

મોક્ષપ્રાપ્તિનું એકમાત્ર સાધનहरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् |
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिर् अन्यथा ||

કલહ તથા દંભના આ યુગમાં મોક્ષપ્રાપ્તિનું એકમાત્ર સાધન 
ભગવાનના પવિત્ર નામનું કીર્તન કરવું એ જ છે. અન્ય કોઈ
માર્ગ નથી, અન્ય કોઈ માર્ગ નથી, અન્ય કોઈ માર્ગ નથી.

।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।।

 

0 comments:

Post a Comment