Thursday 20 July 2023

કલી ના રહેવાના સ્થાન


अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ |
धूतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विदः ||

 મહારાજ પરીક્ષિત ને કલીએ આજીજી કરીને રહેવા 
માટે કોઈ સ્થાન નક્કી કરવા જણાવ્યું ત્યારે મહારાજ 
પરીક્ષિતે તેને જ્યાં દારૂ, જુગાર, વ્યભિચાર અને પશુવધ 
ચાલતો હોય તેવા સ્થળોએ રહેવાની પરવાનગી આપી.

।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।।   


 

0 comments:

Post a Comment