Wednesday 9 August 2023

પરમ મોક્ષ


नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः |
नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः ||

સર્વ પ્રકારના ધ્યાન તથા યોગ નારાયણની અનુભૂતિ પામવા 
માટે છે. બધું તપ નારાયણને પ્રાપ્ત કરવા માટે છે. દિવ્ય જ્ઞાનનું 
સઘળું સંવર્ધન નારાયણની ઝાંખી પ્રાપ્ત કરવા માટે છે અને 
નારાયણના ધામમાં પ્રવેશ કરવો તે જ પરમ મોક્ષ છે.

।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।। 


 

0 comments:

Post a Comment