Wednesday 16 August 2023

સમગ્ર જીવાત્માઓના સ્વામી


आद्योःडवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च |
द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वराट् स्थास्नु चरिष्णु भुम्न: ||

કારણાર્ણવશાયી વિષ્ણુ એ પરમેશ્વરના પ્રથમ અવતાર છે અને તેઓ 
શાશ્વત કાળ, અવકાશ, કાર્ય અને કારણ, મન, મહાભુતો, ભૌતિક અહંકાર,
પ્રકૃતિના ગુણો, ઇન્દ્રિયો, ભગવાનનું વિશ્વરૂપ, ગર્ભોદકશાયી વિષ્ણુ અને 
ચલ અચલ એવા સમગ્ર જીવાત્માઓના સ્વામી ઈશ્વર છે.

।।હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે।। 


 

0 comments:

Post a Comment