Sunday 4 February 2024

મહાપુરુષોનું ધન


अधमाः धनम् इच्छन्ति धनमानं च मध्यमाः |
उत्तमाः मानम् इच्छन्ति मानो हि महतां धनम् ||

અધમ લોકો ( નિમ્ન શ્રેણીના લોકો ) કેવળ ધનની ઈચ્છા રાખે છે,
મધ્યમ શ્રેણીના લોકો ધન અને માન ની ઈચ્છા કરે છે ઉત્તમ લોકો 
( મહાન લોકો ) માત્ર માનની ઈચ્છા રાખે છે. માન જ મહાપુરુષોનું 
ધન છે.

//હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે 
હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે//


 

0 comments:

Post a Comment