Wednesday 8 May 2024

અન્ન


कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥

અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું 
તથા બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યોને 
પ્રિય હોય છે. આવાં અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ 
ઉત્પન્ન કરનારાં હોય છે.

//हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे//

 

0 comments:

Post a Comment